Ana Sayfa / GÜNDEM / Ağrı Valiliği Yönerge ve Kararları

Ağrı Valiliği Yönerge ve Kararları

AĞRI VALİLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Karar Tarihi : …/09/2018

Karar Sayısı : 2018/….

AMAÇ :

Madde 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 12/09/2018 tarihinde imzalanan “Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” doğrultusunda eğitim ve öğretimin huzur ve güven içerisinde devamının sağlanması, geleceğimizin büyükleri çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması bildirilmiştir.

Bu yönergeyle; Ağrı ili sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, akran zorbalığının önlenmesi, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu satıcılarının okul çevrelerine yaklaştırılmaması / sokulmaması, alkol, sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençliğimizi kandırmalarının engellenmesi amaç edinmiştir.

KAPSAM :

Madde 2- İlimiz ve İlçelerimiz polis sorumluluk alanı sınırları içerisinde bulunan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar, yurtlar, müştemilatları ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve bunların 50 metreye kadar olan yakın çevresi ile yine polis sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm internet kafeleri ve oyun salonları ile ilimizde bulunan öğrencilerin kaldığı yurt ve pansiyonları kapsar.

TANIMLAMALAR:

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar;

3.1. Okul Çevresi :Okulun bahçesi, müştemilatı ve 50 metreye kadar olan yakın çevresi.

3.2. Yurt ve Pansiyonlar :Yurdun ve pansiyonun bahçesi, müştemilatı ve 50 metreye kadar olan yakın çevresi

3.2. İnternet Kafe :Ticari amaçla faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,

3.3. Oyun Salonu :Ticari amaçla faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, belirli kuralları olan eğlence yerleri,

3.4. Mülki Amir :Ağrı Valisi ve İlçelerde Kaymakamları ifade eder.

3.5. Kolluk :Polis ve Jandarma teşkilatını ifade eder.

3.6. İdari İşlem :Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.

YASAL DAYANAK :

Madde 4 – Bu yönerge;

4.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

4.2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

4.3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

4.4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,

4.5. 2559 Sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu,

4.6. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 inci maddesi,

4.7. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

4.8. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2018/201 Nolu 2018-2019 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminde Okullar ve Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.

GENEL ESASLAR :

Madde 5-

5.1. Ağrı Valiliği İl Merkezi/İlçelerimiz genelinde bulunan kamu ve özel kurumlara ait eğitim öğretim kurumlarının, öğrencilerin kaldığı yurt ve pansiyonların; “Bahçesinde, müştemilatında ve 50 metreye kadar yakın çevresinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine engel olabilecek kişilerin bulunmalarının yasaklanması”,

5.2. “Okul günlerinde, okul kıyafeti ile 18 yaşından küçük öğrencilerin 08:00/18:00 saatleri arasında internet kafe ve elektronik oyun yerlerine girmelerinin yasaklanması”

5.3. Okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahısların bulunmasının engellenmesi kararının uygulanmasına ilişkin olarak, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan matbu tebliğ ve tebellüğ belgelerinin, okul kolluk görevlilerine, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerine ve okullarda görevlendirilen ekip personeline dağıtımının yapılarak; okul çevresinde veya bahçesinde okulla ilgisi bulunmayan ve eğitim-öğretimin aksamasına neden olacak davranışlarda bulunan yaşı büyük ve küçük şahısların bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılmaları, tebellüğ belgelerinin Çocuk Şube Müdürlüğünde oluşturulacak havuzda toplanmasına,

5.4. Aynı durumun tekrar etmesi halinde, yaşı büyük şahıslar hakkında yapılacak işlemlerde şahısların kendisine, yaşı küçük çocuklar ve akıl hastalığı bulunan şahıslarla ilgili yapılacak işlemlerde ise çocuğun veya akıl hastasının yasal veli ya da vasisine gerekli ceza-i müeyyide uygulamasının yapılmasına,

5.5. İnternet kafe denetlemelerinde, ders saatleri içerisinde üzerinde okul kıyafeti bulunan öğrencilerin, internet kafede görülmeleri halinde, iş yeri sahiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılmasına,

5.6. İnternet kafede aynı durumlarla tekrar karşılaşılması halinde ise iş yeri sahipleri hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli ceza-i müeyyide uygulamasının yapılmasına.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 6- Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde yukarıda belirtilen kararların uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlar, tatbik ve icrasına muhalefet edenler, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca idari işlem uygulanır.

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz. Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari para cezası uygulanamaz. Yaşı küçük çocuğun veya akıl hastasının yasal veli ya da vasisine gerekli ceza-i müeyyide uygulanır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 7- Bu yönerge hükümleri onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 8- Bu yönerge hükümleri Ağrı Valiliği tarafından yürütülür.

 

AĞRI VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE

Karar Tarihi : …/09/2018

Karar Sayısı : 2018/….

AMAÇ :

Madde-1: Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri, her türlü tehlikeden korunmak suretiyle sosyal hayatta yerlerini almaları, çocukların beden ve ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme riski taşıyan fiziksel, duygusal, zihinsel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen kötü muamelenin, çocuk istismarının ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Bu nedenle bu yönerge ilimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçarak kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ve ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacını taşımaktır.

KAPSAM :

Madde-2: Bu yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde, havaalanında ve acentelerde bilet satışının nasıl yapılacağı hususlarını kapsamaktadır.

DAYANAKLAR :

Madde-3: Bu Yönerge;

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2- 4721 Türk Medeni Kanunu,

3- 5442 sayılı İl İdare Kanunu,

4- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

5- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

6- 2001 Yılında yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

TANIMLAR :

Madde-4: Bu yönergede geçen;

a) Yolcu Terminali: Şehirlerarası ve ilçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı ve tesisini,

b) Yazıhane/Acente (Bilet Satış Gişesi ): Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları yetki belgesi ile terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,

c) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dâhil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun motorlu taşıtı,

d) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiyi tanımlamaktadır.

e) Havaalanı: Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı ve tesisini,

GENEL ESASLAR :

Madde-5: Şehirlerarası otobüs terminallerinde, havaalanında ve bunların acentelerinde, bilet satış yerlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.

Madde-6: 18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde, iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet talep eden çocuğa bilet satışı yapılır.

Madde-7: Bilet almak isteyen çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle ispat edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.

Madde-8: 18 yaşından küçükler yalnız başına bilet talep ettiklerinde velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde bu durum derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.

CEZAİ MÜEYYİDE :

Madde-9 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi uyarınca, bu yönergenin 5.6.7. ve 8. maddelerinde belirtilen hususlara uymayan kişiler hakkında kolluk kuvvetlerince, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince idari işlem uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK :

Madde-10 Bu yönerge hükümleri Ağrı Valisi tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde-11 Bu yönerge hükümleri Ağrı Valiliği tarafından yürütülür.

 

AĞRI VALİLİĞİNDEN

ÇOCUKLARA ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Tarihi: …../09/2018

Karar Sayısı: 2018/…

AMAÇ :

Madde 1: Bu kararın amacı, Ağrı ili sınırları içerisinde çocukların, alışkanlık veya bağımlılık yapan, zihinsel ve bilinçsel faaliyetlerini ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelere çocukların erişimini önlemek, bu maddelerden uzak tutmak, amacı dışında bu maddelerin satışını engellemektir.

KAPSAM :

Madde 2: Bu karar, Ağrı il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere kimyasal gaz ihtiva eden çakmak ve çakmak gazının satışının yasaklanması ve çakmakların doldurulmasının denetlenmesini kapsar.

TANIMLAR :

Madde 3- Bu kararda geçen;

1-BAĞIMLILIK: Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumunu, 2-ÇOCUK: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi, 3-İŞYERİ: Bu yönerge kapsamında yer alan ürünlerin satışının yapıldığı yerleri, 4-ÇAKMAK GAZI: Solumak, koklamak, suretiyle kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde ihtiva eden ürünleri ifade eder.

HUKUKİ DAYANAK :

Madde 4:

Bu karar;

1-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. Maddesi,

2-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. Maddesi,

3-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi,

4-2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 11. Maddesi,

5-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi,

6-5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun,

7-05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanmaktadır.

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI:

Madde 5: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (A) bendinde “Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

Yine aynı kanunun (C) bendinde; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ :

Madde 6: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun, “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. Maddesi,

“(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye Yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkçı hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” hükmünü amirdir.

GENEL ESASLAR :

Madde 7:

(1) Çakmak ve çakmak gazının hangi amaç için olursa olsun işyerleri ve sokakta çocuklara dolumu ve satışı yapılamaz.

(2) Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen çakmak ve çakmak gazı ürünleri, gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu ürünler kanuni temsilcilerine teslim edilir.

CEZAİ HÜKÜMLER :

Madde 8: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 nci maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 9: Bu Valilik kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 10: Bu Valilik kararı Ağrı Valiliği yürütür.

 

TİCARİ TAKSİLERDE SEYAHAT EDEN VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİLİR HİZMET ALMALARINI SAĞLAMAK, YAŞANABİLECEK SORUNLARI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA AĞRI VALİLİĞİNDEN GENEL EMİR.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir.

İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.”, Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden

kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …”

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Tütün mamullerinin tüketilmesi” başlıklı 39’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında; “Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. “

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun “Tütün Ürünlerinin yasaklanması” başlıklı 2’nci maddesinde hangi alanlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı ve anılan Kanunun “Ceza hükümleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise yasaklanan alanlarda kullananlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Tedbirsiz ve saygısız araç sürme” başlıklı 73’üncü maddesinde; “Karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması veya dökülmesi, seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanması yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlar para cezası ile cezalandırılırlar.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince;

– Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması,

– Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması,

– Ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi),

– Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi,

– Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması,

– Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi,

– Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi,

– Araç içerisinde sigara içilmesi,

– Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması,

– Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması,

– Alkollü iken araç kullanılması, yasaktır.

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İLİMİZ SINIRLARI İÇİNDE BAZI ESNAF, FİRMA VE İŞLETMELERİN DÖVİZDE MEYDANA GELEN DALGALANMALAR YÜZÜNDEN VATANDAŞLARIMIZIN VE İYİ NİYETLİ İŞLETMELERİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN AĞRI VALİLİĞİNDEN GENEL EMİR.

Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesine göre “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır; …” 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.”, Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar

verilir.…” 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.”, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde “ Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;

– İlimiz sınırları içerisinde faaliyet göteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi,

– Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,

– Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Tükiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, – Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,

– Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.

 

Hakkında Ağrı Haber - Admin

Ayrıca Haberler..

Başkan Sayan ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Başkan Sayan ilk doz korona virüs aşısını yaptırdı.   Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan korona …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.